Klonowanie i charakterystyka genetyczna genu flageliny Helicobacter pylori.

Helicobacter pylori wytwarza polarną osłonkę wici, która, jak się uważa, jest niezbędna do bakteryjnej kolonizacji błony śluzowej żołądka człowieka. Tutaj opisujemy klonowanie i charakterystykę genetyczną genu H. pylori kodującego podjednostkę włókna wici, flagelinę . Przeszukiwanie biblioteki genomowej H. pylori sondą oligonukleotydową pochodzącą z N-końcowej sekwencji aminokwasowej oczyszczonej flageliny dało zrekombinowany klon plazmidowy niosący kodujący flagelinę gen flaA na fragmencie Bg/II o wielkości 9,3 kb.

Sekwencja nukleotydowa flaA ujawniła otwartą ramkę odczytu złożoną z 1530 nukleotydów, kodującą białko o przewidywanej masie cząsteczkowej 53,2 kDa, która jest podobna pod względem wielkości do oczyszczonego białka flageliny w elektroforezie w żelu SDS-poliakrylamidowym. Dopasowanie sekwencji flageliny H. pylori (FlaA) z innymi flagelinami bakteryjnymi wykazuje wysoki stopień podobieństwa w regionach końca aminowego i końca karboksylowego, w tym blisko spokrewnionego rodzaju Campylobacter (56% ogólnej identyczności z Campylobacter coli flaA), ale mała homologia w domenie centralnej.

Hybrydyzacja Southern chromosomalnego DNA z sondami specyficznymi dla flaA nie ujawniła obecności dodatkowych homologicznych genów flageliny w H. pylori.

Analiza sekwencji regionów flankujących flaA i mapowanie miejsca startu mRNA flaA w eksperymencie wydłużania startera wykazały, że transkrypcja genu jest pod kontrolą sekwencji promotora specyficznej dla sigma28 w H. pylori. Region przed promotorem flaA podlega lokalnej modyfikacji DNA, co skutkuje maskowaniem dwóch z trzech blisko powiązanych miejsc restrykcyjnych Hindlll w chromosomie szczepu 898-1 . Szczepy Escherichia coli niosące zrekombinowany plazmid nie wytwarzały pełnej długości flagellina i dane uzyskane z białkami fuzyjnymi FlaA przy użyciu systemu ekspresji plazmidu E. coli sugerują, że odrębna sekwencja nukleotydów w genie zakłóca produktywną translację tego białka w E. coli.

 • Przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko głównemu białku flageliny Borrelia burgdorferi, flagellinie białkowej o masie 41 kilodaltonów (kDa), zastosowano do monitorowania klonowania i ekspresji genu flageliny z biblioteki genomowej Borrelia burgdorferi.
 • Analizowano strukturę genu i wytworzono zrekombinowaną flagelinę niefuzyjną w Escherichia coli. Analiza sekwencji DNA genu flageliny 41 kDa wykazała obecność otwartej ramki odczytu, która kodowała białko mające 336 reszt aminokwasowych i obliczoną masę cząsteczkową 35,8 kDa, co wskazuje na potranslacyjną modyfikację naturalnej flageliny 41 kDa białko.
 • W górę od sekwencji kodonu start AUG zidentyfikowaliśmy motywy odpowiadające konsensusowym prokariotycznym elementom promotora, które mogą być wykorzystane przez sklonowany gen flageliny, gdy jest eksprymowany w E. coli MC1061. Wydedukowana sekwencja białka flageliny wykazywała wysoki poziom homologii z sekwencjami białek flageliny z Bacillus subtilis i Salmonella typhimurium.
 • Poziomy podobieństwa sekwencji dla części na końcu aminowym i karboksylowym wynosiły odpowiednio około 65 i 56%. Informacje o sekwencji DNA genu flageliny zostały wykorzystane do zaprojektowania oligonukleotydów do amplifikacji genu metodą reakcji łańcuchowej polimerazy, a przy użyciu tej metody można było wykryć 0,01 pg DNA Borrelia burgdorferi. Nasze wyniki stanowią podstawę do dalszej analizy biochemicznej białka flageliny o masie 41 kDa, badania roli tego białka w oddziaływaniach gospodarz-patogen oraz opracowania standaryzowanego odczynnika do systemów diagnostycznych dla zakażeń Borrelia burgdorferi.

Flagellina, monomeryczna podjednostka wici, jest induktorem mediatorów prozapalnych.

Bakteryjne geny flageliny mają konserwatywne domeny (D1 i D2) na końcu N i końcu C oraz środkową domenę hiperzmienną (D3). Aby zidentyfikować, które domeny indukują aktywność prozapalną, z genu flageliny Salmonella dublin (SD) fliC wytworzono znakowane r6-histydyną (6HIS) konstrukty fuzyjne. Pełnej długości flagelina r6HIS SD (flaga 6HIS) indukowała po stymulacji utratę IkappaBalpha i aktywację NF-kappaB w komórkach Caco-2BBe i była tak silna jak natywnie oczyszczona flagelina SD. Komórki DLD-1 stymulowane IFN-gamma stymulowane 1 mikrog/ml flagi 6HIS indukowały wysokie poziomy NO (60 +/- 0,95 mikroM) porównywalne z kombinacją IL-1beta i IFN-gamma (77 +/- 1,2) lub oczyszczona natywna flaga SD (66,3 +/- 0,98).

Wybrane białka flageliny rSD reprezentujące domeny D1, D2 lub D3 pojedynczo lub w połączeniu przetestowano pod kątem właściwości prozapalnych. Białka fuzyjne reprezentujące same regiony D3, aminowe lub karboksylowe nie indukowały mediatorów prozapalnych. Wyniki z rekombinowanym białkiem zawierającym aminokwasy D1 i D2 oraz karboksyl D1 i D2 oddzielone zawiasem Escherichia coli (ND1-2/ECH/CD2) wskazywały, że D1 i D2 były bioaktywne po sprzężeniu z elementem ECH, aby umożliwić zwijanie białka. Ta chimera, ale nie sam zawias, indukowała degradację IkappaBalpha, aktywację NF-kappaB oraz wytwarzanie NO i IL-8 w dwóch liniach komórek nabłonka jelitowego.

ND1-2/ECH/CD2-1 indukował również wysokie poziomy TNF-alfa (900 pg/ml) w ludzkich monocytach porównywalne z natywną flageliną SD (991,5 pg/ml) i flagą 6HIS (987 pg/ml). Silna prozapalna aktywność flageliny znajduje się zatem w wysoce konserwatywnych regionach D1 i D2 N i C.

Gen ospC kodujący zewnętrzne białko powierzchniowe OspC oraz gen fla kodujący flagelinę zbadano u trzech różnych szczepów Borrelia burgdorferi sensu lato.

Szczepy te (szczep północnoamerykański B31 i europejskie szczepy PKo i PBi) pochodzą z różnych źródeł biologicznych (lxodes dammini, ludzka skóra i ludzki CSF) i należą do trzech różnych serotypów i genotypów B. burgdorferi OspA (OspA serotyp 1, B. burgdorferi sensu stricto, OspA serotyp 2, grupa VS461 i OspA serotyp 4, odpowiednio B. garinii).
Geny ospC i fla odpowiednich szczepów amplifikowano w reakcji łańcuchowej polimerazy, sklonowano w pUC8 i zsekwencjonowano. Geny fla i ospC różniły się w trzech badanych szczepach. Generalnie geny fla są bardziej konserwatywne niż geny ospC. Geny fla mają tę samą długość 1008 nukleotydów kodujących białka o 336 aminokwasach, podczas gdy geny ospC różnią się długością.

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENVe1 Cusabio
 • 872.40 EUR
 • 510.00 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 1266.00 EUR
 • 1602.00 EUR
 • 615.60 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli O157:H7 flagellin (fliC)

1-CSB-EP2353EODe1 Cusabio
 • 745.20 EUR
 • 457.20 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 1058.40 EUR
 • 1602.00 EUR
 • 541.20 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Escherichia coli Protein (ECP)

4-RPX655Ge01 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-180)

VAng-Lsx02223-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 4018.8 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-180)

VAng-Lsx02223-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2865.6 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-180)

VAng-Lsx02223-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1974 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-205)

VAng-Lsx02224-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 4216.8 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-205)

VAng-Lsx02224-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 3013.2 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-205)

VAng-Lsx02224-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 2040 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-581)

VAng-Lsx02225-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 7054.8 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-581)

VAng-Lsx02225-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 4976.4 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-581)

VAng-Lsx02225-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 3360 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-582)

VAng-Lsx02226-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 7071.6 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-582)

VAng-Lsx02226-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 4992 EUR

Recombinant Escherichia coli col Protein (aa 1-582)

VAng-Lsx02226-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 3376.8 EUR

Recombinant Escherichia coli add Protein (aa 1-333)

VAng-Lsx02151-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3952.8 EUR

Recombinant Escherichia coli add Protein (aa 1-333)

VAng-Lsx02151-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2535.6 EUR

Recombinant Escherichia coli add Protein (aa 1-333)

VAng-Lsx02151-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 687.6 EUR

Recombinant Escherichia coli aer Protein (aa 1-506)

VAng-Lsx02153-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli caa Protein (aa 1-204)

VAng-Lsx02183-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cba Protein (aa 2-321)

VAng-Lsx02185-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 5074.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cba Protein (aa 2-321)

VAng-Lsx02185-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 3591.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cba Protein (aa 2-321)

VAng-Lsx02185-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 2452.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cba Protein (aa 2-511)

VAng-Lsx02186-100g Creative Biolabs 100 µg 8540.4 EUR

Recombinant Escherichia coli cba Protein (aa 2-511)

VAng-Lsx02186-50g Creative Biolabs 50 µg 5536.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cbi Protein (aa 1-175)

VAng-Lsx02187-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cda Protein (aa 1-697)

VAng-Lsx02196-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 7946.4 EUR

Recombinant Escherichia coli cda Protein (aa 1-697)

VAng-Lsx02196-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 5602.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cda Protein (aa 1-697)

VAng-Lsx02196-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 3771.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cdi Protein (aa 1-87)

VAng-Lsx02197-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3342 EUR

Recombinant Escherichia coli cdi Protein (aa 1-87)

VAng-Lsx02197-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2370 EUR

Recombinant Escherichia coli cdi Protein (aa 1-87)

VAng-Lsx02197-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1644 EUR

Recombinant Escherichia coli cea Protein (aa 1-304)

VAng-Lsx02198-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 5751.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cea Protein (aa 1-304)

VAng-Lsx02198-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 3657.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cea Protein (aa 1-304)

VAng-Lsx02198-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1083.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cfa Protein (aa 1-490)

VAng-Lsx02200-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cia Protein (aa 1-626)

VAng-Lsx02201-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 7814.4 EUR

Recombinant Escherichia coli cia Protein (aa 1-626)

VAng-Lsx02201-1mgYeast Creative Biolabs 1 mg (Yeast) 9332.4 EUR

Recombinant Escherichia coli cib Protein (aa 1-626)

VAng-Lsx02202-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cib Protein (aa 280-355)

VAng-Lsx02203-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3244.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cib Protein (aa 280-355)

VAng-Lsx02203-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2320.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cib Protein (aa 280-355)

VAng-Lsx02203-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1594.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cka Protein (aa 1-548)

VAng-Lsx02204-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cki Protein (aa 1-96)

VAng-Lsx02205-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cma Protein (aa 1-271)

VAng-Lsx02208-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 4712.4 EUR

Recombinant Escherichia coli cma Protein (aa 1-271)

VAng-Lsx02208-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 3342 EUR

Recombinant Escherichia coli cma Protein (aa 1-271)

VAng-Lsx02208-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 2287.2 EUR

Recombinant Escherichia coli cmi Protein (aa 1-141)

VAng-Lsx02209-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3723.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cmi Protein (aa 1-141)

VAng-Lsx02209-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2667.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cmi Protein (aa 1-141)

VAng-Lsx02209-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1842 EUR

Recombinant Escherichia coli cmk Protein (aa 1-227)

VAng-Lsx02210-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3952.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cmk Protein (aa 1-227)

VAng-Lsx02210-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2535.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cmk Protein (aa 1-227)

VAng-Lsx02210-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 687.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cna Protein (aa 1-116)

VAng-Lsx02211-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3525.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cna Protein (aa 1-116)

VAng-Lsx02211-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2535.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cna Protein (aa 1-116)

VAng-Lsx02211-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1743.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cni Protein (aa 1-131)

VAng-Lsx02212-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cnl Protein (aa 18-52)

VAng-Lsx02213-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 2931.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cnl Protein (aa 18-52)

VAng-Lsx02213-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2089.2 EUR

Recombinant Escherichia coli cnl Protein (aa 18-52)

VAng-Lsx02213-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1462.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cta Protein (aa 1-490)

VAng-Lsx02255-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli cvi Protein (aa 1-78)

VAng-Lsx02260-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3261.6 EUR

Recombinant Escherichia coli cvi Protein (aa 1-78)

VAng-Lsx02260-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2320.8 EUR

Recombinant Escherichia coli cvi Protein (aa 1-78)

VAng-Lsx02260-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1611.6 EUR

Recombinant Escherichia coli dcm Protein (aa 1-472)

VAng-Lsx02337-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3079.2 EUR

Recombinant Escherichia coli def Protein (aa 2-169)

VAng-Lsx02342-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3921.6 EUR

Recombinant Escherichia coli def Protein (aa 2-169)

VAng-Lsx02342-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2815.2 EUR

Recombinant Escherichia coli def Protein (aa 2-169)

VAng-Lsx02342-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1924.8 EUR

Recombinant Escherichia coli efp Protein (aa 2-188)

VAng-Lsx02360-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 4414.8 EUR

Recombinant Escherichia coli efp Protein (aa 2-188)

VAng-Lsx02360-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2848.8 EUR

Recombinant Escherichia coli efp Protein (aa 2-188)

VAng-Lsx02360-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 736.8 EUR

Recombinant Escherichia coli etk Protein (aa 1-726)

VAng-Lsx02367-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli fur Protein (aa 2-148)

VAng-Lsx02396-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3952.8 EUR

Recombinant Escherichia coli fur Protein (aa 2-148)

VAng-Lsx02396-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2535.6 EUR

Recombinant Escherichia coli fur Protein (aa 2-148)

VAng-Lsx02396-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 687.6 EUR

Recombinant Escherichia coli hic Protein (aa 20-47)

VAng-Lsx02425-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 2881.2 EUR

Recombinant Escherichia coli hic Protein (aa 20-47)

VAng-Lsx02425-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2056.8 EUR

Recombinant Escherichia coli hic Protein (aa 20-47)

VAng-Lsx02425-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1429.2 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-113)

VAng-Lsx02440-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3508.8 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-113)

VAng-Lsx02440-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2518.8 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-113)

VAng-Lsx02440-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1726.8 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-83)

VAng-Lsx02441-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3310.8 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-83)

VAng-Lsx02441-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2353.2 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-83)

VAng-Lsx02441-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1627.2 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-87)

VAng-Lsx02447-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3342 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-87)

VAng-Lsx02447-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2370 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 1-87)

VAng-Lsx02447-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1644 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 2-85)

VAng-Lsx02448-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3310.8 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 2-85)

VAng-Lsx02448-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2353.2 EUR

Recombinant Escherichia coli imm Protein (aa 2-85)

VAng-Lsx02448-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1627.2 EUR

Recombinant Escherichia coli kch Protein (aa 1-417)

VAng-Lsx02449-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli lgt Protein (aa 1-291)

VAng-Lsx02461-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli lit Protein (aa 1-297)

VAng-Lsx02464-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli lnt Protein (aa 1-512)

VAng-Lsx02465-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant Escherichia coli lys Protein (aa 18-45)

VAng-Lsx02477-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 2881.2 EUR

Recombinant Escherichia coli lys Protein (aa 18-45)

VAng-Lsx02477-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2056.8 EUR

Recombinant Escherichia coli lys Protein (aa 18-45)

VAng-Lsx02477-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1429.2 EUR

Recombinant Escherichia coli map Protein (aa 2-264)

VAng-Lsx02487-1mgEcoli Creative Biolabs 1 mg (E. coli) 3952.8 EUR

Recombinant Escherichia coli map Protein (aa 2-264)

VAng-Lsx02487-500gEcoli Creative Biolabs 500 µg (E. coli) 2535.6 EUR
Geny ospC szczepów B31, PKo i PBi mają 630, 636 i 621 nukleotydów kodujących białka o odpowiednio 210, 212 i 207 aminokwasach. Geny ospC wykazują między sobą identyczność sekwencji między 70% a 74%, identyczność sekwencji genów fla jest w zakresie 96-97%. Geny ospC mogą ulegać ekspresji w Escherichia coli w celu uzyskania białek z peptydami liderowymi i bez nich. Ekspresja genu fla i wewnętrznego fragmentu genu spowodowała powstanie kompletnego białka flageliny i białka skróconego (aminokwasy 129-251). Różne produkty genu OspC i fla były immunoreaktywne z przeciwciałami monoklonalnymi i surowicami ludzkimi, a tym samym poszerzyły spektrum rekombinowanych antygenów, aby poprawić wykrywanie przeciwciał u pacjentów z boreliozą z Lyme.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *