Noworodkowe terapie ukierunkowane na receptor Fc w neurologii

W całym królestwie zwierząt wielowartościowość odróżnia przeciwciała od wszystkich innych członków nadrodziny immunoglobulin. Siły ewolucyjne zachowujące wielowartościowość ponad innymi strukturalnymi cechami charakterystycznymi przeciwciał pozostają jednak nie do końca zdefiniowane. Tutaj opracowujemy monowalentne formaty przeciwciał kompetentnych pod względem Fc lub z niedoborem, aby zbadać mechanizmy ochrony przeciwciał neutralizujących (nAbs) i przeciwciał nieneutralizujących (nnAbs) u myszy zakażonych wirusem.

Biwalentność przeciwciał umożliwia wiązanie wirionów z zakażoną powierzchnią komórki, hamuje uwalnianie wirionów w hodowli komórkowej i tłumi obciążenie wirusem in vivo niezależnie od oddziaływań receptora Fc gamma (FcγR). W zamian, formaty przeciwciał monowalentnych albo nie hamują uwalniania wirionów, ani nie chronią in vivo, albo ich skuteczność ochronna jest w dużej mierze zależna od FcγR. Ochrona u myszy koreluje raczej z aktywnością nAb i nnAb hamującą uwalnianie wirusa niż z ich zdolnością neutralizacyjną. Obserwacje te dostarczają mechanistycznego wglądu w ewolucyjną konserwację biwalencji przeciwciał i pomagają uściślić korelacje ochrony nnAb w rozwoju szczepionek.

Kolostrogeneza jest odrębną i unikalną fazą aktywności komórek nabłonka gruczołu sutkowego, występującą na kilka tygodni przed porodem i kończącą się raczej gwałtownie po urodzeniu u bydła.

 • Celem badań było określenie, co kontroluje ten proces i w jaki sposób wytwarza on wysokie stężenia określonych biologicznie aktywnych składników ważnych dla noworodka. W tym przeglądzie rozważamy skład siary i skupiamy się na składnikach, które pojawiają się w pierwszej dojonej siarze w stężeniach przekraczających stężenie w surowicy krwi.
 • Receptor Fc noworodka (FcRn) jest rozpoznawany jako główna immunoglobulina G (IgG) i białko wiążące albuminy, które odpowiadają za długi okres półtrwania białek. Integrujemy działanie wychwytu pinocytotycznego (fazy płynnej) składników zewnątrzkomórkowych i łączymy je z FcRn w sortowaniu endosomów.
 • Definiujemy i badamy sposoby wiązania, sortowania i transcytotycznego dostarczania IgG1 podczas recyklingu IgG2 i albuminy. Rozważamy sposoby uwalniania ligandów z receptora w endosomie i opisujemy nowy mechanizm wydzielania ładunku do siary bez pojawiania się samego FcRn w siarze.
 • Integrujemy rodzinę insulinopodobnych czynników wzrostu, z których niektóre są wysoce skoncentrowanymi bioaktywnymi składnikami siary, z mechanizmami związanymi z działaniem endosomów FcRn. Oprócz wydzielania, podkreślamy ostatnie odkrycia dotyczące roli FcRn w fagocytozie i prezentacji antygenu oraz wiążemy jego znaczącą i nagłą zmianę w lokalizacji komórkowej po porodzie z rolą w zapobieganiu i odporności na infekcje mastitis. Receptor Fc dla IgM , FcMR, jest niezwykły, ponieważ jest preferencyjnie wyrażany przez komórki adaptacyjnego układu odpornościowego.
 • Jest to ponadto jedyny receptor Fc ulegający konstytutywnej ekspresji na ludzkich limfocytach T. Wysiłki zmierzające do odszyfrowania normalnych funkcji FcMR zostały utrudnione przez specyficzne dla gatunku wzorce ekspresji w limfocytach myszy (komórki B) w porównaniu z ludźmi (komórki B, NK i T). W komórkach ludzkich doniesiono, że ekspresja FcMR na powierzchni komórek jest niska na poziomie wyjściowym ex vivo, przy czym jednym sugerowanym wkładem jest indukowana przez ligand internalizacja przez surowicze IgM. Rzeczywiście, wstępna inkubacja przez noc w pożywce hodowlanej wolnej od IgM jest zalecana do badań FcMR, ponieważ w tych warunkach ekspozycja powierzchniowa jest zwiększona.
 • Zbadaliśmy prezentację FcMR na ludzkich limfocytach w PBMC i odkryliśmy, co zaskakujące, że poziom IgM nie miał wpływu na FcMR na powierzchni komórek, a zamiast tego był regulowany w dół w hodowlach o wysokiej gęstości komórek przez jeszcze nieokreślony mechanizm . Odkryliśmy ponadto, że przetwarzanie ex vivo pełnej krwi zmniejszyło FcMR powierzchni, potwierdzając ideę, że ekspresja FcMR jest prawdopodobnie większa na krążących limfocytach niż wcześniej sądzono. Podsumowując, odkrycia te dają nowe przewidywania, gdzie i kiedy FcMR może być dostępny dla interakcji funkcjonalnych in vivo.

Autoprzeciwciała są coraz częściej rozpoznawane ze względu na ich potencjał patogenny w coraz większej liczbie chorób neurologicznych.

Podczas gdy myasthenia gravis reprezentuje prototypową chorobę neurologiczną, w której pośredniczą przeciwciała (Ab), w ciągu ostatnich dwóch dekad zidentyfikowano o wiele więcej zaburzeń charakteryzujących się tym, że przeciwciała są ukierunkowane na antygeny neuronalne lub glejowe. Ubytek humoralnych składników immunologicznych, w tym immunoglobuliny G (IgG), poprzez wymianę osocza lub immunoadsorpcję, jest skuteczną strategią terapeutyczną w większości tych stanów chorobowych.

Noworodkowy receptor Fc (FcRn), wyrażany głównie przez komórki śródbłonka i szpiku, ułatwia recykling IgG i wydłuża okres półtrwania cząsteczek IgG. Blokada FcRn zapobiega wiązaniu endogennej IgG do FcRn, co zmusza te przeciwciała do degradacji lizosomalnej, prowadząc do wyczerpania IgG. Zwiększenie degradacji endogennej IgG przez terapie ukierunkowane na FcRn okazało się potężnym podejściem terapeutycznym u pacjentów z uogólnionym MG i jest obecnie testowane w badaniach klinicznych pod kątem kilku innych chorób neurologicznych, w tym autoimmunologicznych encefalopatii, zaburzeń ze spektrum zapalenia nerwu wzrokowego i neuropatii zapalnych. Niniejszy przegląd ilustruje mechanizmy terapii ukierunkowanych na FcRn i ocenia ich potencjał w leczeniu chorób neurologicznych.

Receptor Fc (FcR) jest ważnym receptorem opsoninowym na powierzchni komórek odpornościowych, odgrywającym ważną rolę w zależnej od przeciwciał odporności komórkowej.

Nasza poprzednia praca wykazała, że ​​FcR flądry wykazywał wyraźną odpowiedź ekspresyjną w fagocytujących komórkach IgM +  B, co sugerowało, że FcR może uczestniczyć w regulacji fagocytozy opsonizowanej przez Ig. W niniejszej pracy, w celu wyjaśnienia potencjalnej roli FcR w pośredniczeniu w fagocytozie  limfocytów IgM + B, przygotowano surowicę przeciw E. tarda flądry  i inaktywowano dopełniacz do użycia w  opsonizacji E. tarda  oraz surowicę zdrowej flądry były używane jako kontrola.

Analiza cytometrii przepływowej wykazała, że ​​wskaźniki fagocytozy  E. tarda  opsonizowanych antysurowicą w limfocytach mIgM +  B krwi obwodowej były znacznie wyższe niż w grupie kontrolnej, a wyższe wskaźniki fagocytozy limfocytów mIgM +  B można było wykryć wraz ze wzrostem czasu inkubacji w zakresie od 1 do 5 godz. Wskaźniki fagocytozy  E. tarda  opsonizowanej antysurowicą przez limfocyty mIgM +  B dla czasu inkubacji 1, 3 lub 5 godzin wynosiły odpowiednio 51,1, 63,0 i 77,5%, i były znacznie wyższe niż wskaźniki fagocytozy w grupach kontrolnych z 40,2 , odpowiednio 50,9 i 63,8%. Podczas gdy fragment Fc IgM na powierzchni opsonizowanej  E. tarda została zablokowana przez królicze przeciwciała poliklonalne IgM przeciwko flączce, wskaźniki fagocytozy limfocytów mIgM +  B znacznie spadły w porównaniu z grupą niezablokowaną. Co więcej, odsetek limfocytów mIgM +  B z wyższymi poziomami wewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu (ROS) wzrósł do 32,1% z poziomu kontrolnego 23,0% po fagocytozie opsonizowanego antysurowicą  E. tarda .

10X Fish Gelatin Blocking Agent

22010-1 Biotium EA 75 EUR

Human Fc Receptor Blocking Solution

E16FXP064-050 EnoGene 50 tests 368.33 EUR

Human Fc Receptor Blocking Solution

E16FXP064-200 EnoGene 200 tests 845 EUR

Amersham ECL blocking agent 40g - EACH

RPN2125 Scientific Laboratory Supplies EACH 94.5 EUR

IP Receptor Blocking Peptide

20-abx162005 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

GIP Receptor Blocking Peptide

20-abx061372 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

EPO Receptor Blocking Peptide

20-abx061622 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

MC5 Receptor Blocking Peptide

20-abx061961 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

MC4 Receptor Blocking Peptide

20-abx062919 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

MC4 Receptor Blocking Peptide

33R-11009 Fitzgerald 50 ug 145 EUR

MC4 Receptor Blocking Peptide

3936BP-50 Biovision each 183.6 EUR

IP3 Receptor Blocking Peptide

DF3000-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

GHRH Receptor Blocking Peptide

20-abx062664 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

PGD2 Receptor Blocking Peptide

20-abx162004 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

PDGF Receptor Blocking Peptide

AF4698-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

AMPA Receptor Blocking Peptide

AF4730-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Renin Receptor Blocking Peptide

20-abx063654 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Laminin Receptor Blocking Peptide

20-abx061988 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Insulin Receptor Blocking Peptide

AF4692-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Androgen Receptor Blocking Peptide

20-abx061642 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Androgen Receptor Blocking Peptide

20-abx061793 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Glucagon Receptor Blocking Peptide

20-abx062659 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Secretin Receptor Blocking Peptide

20-abx162033 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Androgen receptor Blocking Peptide

BF0349-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Thrombin Receptor Blocking Peptide

AF0263-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Oxytocin Receptor Blocking Peptide

AF4667-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Androgen Receptor Blocking Peptide

AF6137-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Eph Receptor A5 Blocking Peptide

33R-8364 Fitzgerald 100 ug 119 EUR

TNF Receptor II Blocking Peptide

DF3116-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

TNF Receptor II Blocking Peptide

AF5470-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

GLP-1 Receptor Blocking Peptide

20-abx162457 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

M-CSF Receptor Blocking Peptide

AF0080-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

M-CSF Receptor Blocking Peptide

AF4693-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

M-CSF Receptor Blocking Peptide

AF4694-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

M-CSF Receptor Blocking Peptide

AF4695-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

M-CSF Receptor Blocking Peptide

AF4696-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

VEGF Receptor 2 Blocking Peptide

AF4726-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

M-CSF Receptor Blocking Peptide

AF6116-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

M-CSF Receptor Blocking Peptide

AF7704-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

IGF-I Receptor Blocking Peptide

AF7709-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Lamin B Receptor Blocking Peptide

33R-3164 Fitzgerald 100 ug 119 EUR

EDA-A1 Receptor Blocking Peptide

DF9056-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

IGF-I Receptor/Insulin Receptor Blocking Peptide

AF4697-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Attoglow Western Blot Analysis Kit:Blocking Agent

K3171250-3 Biochain 40 g 78 EUR

Mu Opioid Receptor Blocking Peptide

20-abx061369 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Mu Opioid Receptor Blocking Peptide

20-abx062179 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Mu Opioid Receptor Blocking Peptide

P10104 Neuromics 50 ul Blocking Peptide @ 2mgs/ml 175.2 EUR

Progesterone Receptor Blocking Peptide

20-abx061700 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Progesterone Receptor Blocking Peptide

20-abx061741 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Progesterone Receptor Blocking Peptide

20-abx161985 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Prostacyclin Receptor Blocking Peptide

DF5143-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Progesterone Receptor Blocking Peptide

AF6106-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Progesterone Receptor Blocking Peptide

AF6107-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Progesterone Receptor Blocking Peptide

AF7699-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Vitamin D Receptor Blocking Peptide

AF6159-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Glucocorticoid Receptor Blocking Peptide

20-abx061667 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Dopamine Receptor D1 Blocking Peptide

20-abx062544 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Dopamine Receptor D4 Blocking Peptide

20-abx062545 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Estrogen Receptor 1 Blocking Peptide

33R-5132 Fitzgerald 100 ug 119 EUR

Estrogen Receptor 2 Blocking Peptide

20-abx162423 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Estrogen Receptor 2 Blocking Peptide

abx162423-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Estrogen Receptor 2 Blocking Peptide

abx162423-10g Abbexa 10 µg 200 EUR

Estrogen Receptor 2 Blocking Peptide

abx162423-50g Abbexa 50 µg 400 EUR

Histamine H1 Receptor Blocking Peptide

20-abx061960 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Histamine H2 Receptor Blocking Peptide

20-abx062745 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

delta Opioid Receptor Blocking Peptide

20-abx063032 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Serotonin receptor 3C Blocking Peptide

33R-1655 Fitzgerald 100 ug 216 EUR

Serotonin receptor 3B Blocking Peptide

33R-7215 Fitzgerald 100 ug 216 EUR

Serotonin receptor 2B Blocking Peptide

33R-7748 Fitzgerald 100 ug 216 EUR

Serotonin receptor 3E Blocking Peptide

33R-8266 Fitzgerald 100 ug 216 EUR

Melatonin Receptor 1a Blocking Peptide

20-abx161159 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Adenosine A3 Receptor Blocking Peptide

20-abx161257 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Ryanodine Receptor 2 Blocking Peptide

20-abx161725 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Adenosine A3 Receptor Blocking Peptide

20-abx161765 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Melatonin Receptor 1b Blocking Peptide

20-abx161954 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Histamine H3 Receptor Blocking Peptide

20-abx162253 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

kappa Opioid Receptor Blocking Peptide

20-abx162633 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Histamine H4 Receptor Blocking Peptide

AF9086-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Ah Receptor (pS36) Blocking Peptide

20-abx162339 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Tachykinin Receptor 3 Blocking Peptide

20-abx061962 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Endothelin A Receptor Blocking Peptide

20-abx062557 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Bradykinin Receptor B2 Blocking Peptide

33R-6004 Fitzgerald 100 ug 119 EUR

Tachykinin Receptor 1 Blocking Peptide

20-abx161479 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

67kDa Laminin Receptor Blocking Peptide

DF7710-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Retinoic Acid Receptor Blocking Peptide

DF10347-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

TGF beta Receptor I Blocking Peptide

33R-10579 Fitzgerald 50 ug 418.8 EUR

TGF beta Receptor I Blocking Peptide

AF5347-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Vasopressin V3 Receptor Blocking Peptide

20-abx161788 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Vasopressin V2 Receptor Blocking Peptide

20-abx161789 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

EPO Receptor (pY426) Blocking Peptide

20-abx062588 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Calcium Sensing Receptor Blocking Peptide

AF6296-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

TGF-beta Receptor I Blocking Peptide

5636RBP-50 Biovision each 183.6 EUR

TGF-beta Receptor II Blocking Peptide

5639RBP-50 Biovision each 183.6 EUR

Ectodysplasin A Receptor Blocking Peptide

33R-6971 Fitzgerald 100 ug 119 EUR

GABAA receptor agent 1

T11349-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

GABAA receptor agent 1

T11349-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

GABAA receptor agent 1

T11349-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

GABAA receptor agent 1

T11349-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

GABAA receptor agent 1

T11349-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

GABAA receptor agent 4

T60481-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

GABAA receptor agent 4

T60481-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

GABAA receptor agent 4

T60481-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

GABAA receptor agent 4

T60481-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

GABAA receptor agent 4

T60481-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

GABAA receptor agent 6

T60817-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

GABAA receptor agent 6

T60817-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

GABAA receptor agent 6

T60817-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

GABAA receptor agent 6

T60817-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

GABAA receptor agent 6

T60817-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

GABAA receptor agent 8

T60826-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

GABAA receptor agent 8

T60826-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

GABAA receptor agent 8

T60826-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

GABAA receptor agent 8

T60826-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

GABAA receptor agent 8

T60826-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

GABAA receptor agent 5

T61668-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

GABAA receptor agent 5

T61668-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

GABAA receptor agent 5

T61668-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

GABAA receptor agent 5

T61668-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

GABAA receptor agent 5

T61668-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

GABAA receptor agent 7

T61052-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

GABAA receptor agent 7

T61052-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

GABAA receptor agent 7

T61052-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

GABAA receptor agent 7

T61052-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

GABAA receptor agent 7

T61052-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Apolipoprotein B Receptor Blocking Peptide

20-abx161019 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Dopamine Receptor 2 Blocking Peptide (Rat)

30R-AD007 Fitzgerald 100 ug 195 EUR

Insulin Receptor (INSR) Blocking Peptide

20-abx062798 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Insulin Receptor (INSR) Blocking Peptide

20-abx161901 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Insulin Receptor beta Blocking Peptide

DF6088-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Olfactory receptor 2C3 Blocking Peptide

AF9139-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Olfactory receptor 4N4 Blocking Peptide

AF9140-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

TGF beta Receptor III Blocking Peptide

DF8749-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Estrogen Receptor alpha Blocking Peptide

20-abx061653 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Estrogen Receptor alpha Blocking Peptide

20-abx062111 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Androgen Receptor (pY363) Blocking Peptide

20-abx062265 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Androgen Receptor (pS650) Blocking Peptide

20-abx064293 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Estrogen Receptor alpha Blocking Peptide

20-abx161617 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Androgen Receptor (pS213) Blocking Peptide

20-abx161776 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Olfactory receptor 13C8 Blocking Peptide

AF9137-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Olfactory receptor 2A42 Blocking Peptide

AF9138-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Olfactory receptor 51F2 Blocking Peptide

AF9141-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Olfactory receptor 51I1 Blocking Peptide

AF9142-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Olfactory receptor 52K1 Blocking Peptide

AF9143-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Olfactory receptor 5AP2 Blocking Peptide

AF9144-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Olfactory receptor 5B12 Blocking Peptide

AF9145-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Estrogen Receptor alpha Blocking Peptide

abx062111-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Estrogen Receptor alpha Blocking Peptide

abx062111-10g Abbexa 10 µg 200 EUR

Estrogen Receptor alpha Blocking Peptide

abx062111-50g Abbexa 50 µg 400 EUR

beta 1 Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx061257 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

beta 2 Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx061362 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

beta 2 Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx062010 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

beta 2 Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx062011 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

beta 3 Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx062012 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

beta 2 Adrenergic Receptor Blocking Peptide

abx062010-100g Abbexa 100 µg Ask for price

beta 2 Adrenergic Receptor Blocking Peptide

abx062010-10g Abbexa 10 µg 200 EUR

beta 2 Adrenergic Receptor Blocking Peptide

abx062010-50g Abbexa 50 µg 400 EUR

Estrogen Receptor-beta Blocking Peptide

AF6469-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

alpha 2C Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx062009 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

alpha 1B Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx062220 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

alpha 2A Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx161258 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

alpha 1A Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx162084 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Interferon gamma Receptor 1 Blocking Peptide

AF7734-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Estrogen Receptor-alpha Blocking Peptide

AF6058-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Adrenergic Receptor beta2 Blocking Peptide

AF6117-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Adrenergic Receptor beta2 Blocking Peptide

AF7705-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Apolipoprotein E Receptor 2 Blocking Peptide

20-abx063911 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Mu Opioid Receptor (pS375) Blocking Peptide

20-abx063033 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Alpha-1A Adrenergic Receptor Blocking Peptide

20-abx061706 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Progesterone Receptor (pS294) Blocking Peptide

20-abx063076 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Progesterone Receptor (pS190) Blocking Peptide

20-abx161984 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Estrogen Receptor 2 (pS105) Blocking Peptide

20-abx161847 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

GABAA receptor agent 2 TFA

T62426-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

GABAA receptor agent 2 TFA

T62426-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

GABAA receptor agent 2 TFA

T62426-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

GABAA receptor agent 2 TFA

T62426-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

GABAA receptor agent 2 TFA

T62426-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Angiotensin II Type 1 Receptor Blocking Peptide

DF7592-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Glucocorticoid Receptor (pS211) Blocking Peptide

20-abx162623 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

delta Opioid Receptor (pS363) Blocking Peptide

20-abx161694 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

kappa Opioid Receptor (pS369) Blocking Peptide

20-abx161695 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Retinoic Acid Receptor beta Blocking Peptide

AF0249-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Seven Transmembrane Helix Receptor Blocking Peptide

DF10214-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Rat Calcitonin Receptor Like receptor (CRLR) Control/blocking peptide

CRLR11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Ryanodine Receptor 2 (pS2808) Blocking Peptide

20-abx161435 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Adrenergic Receptor alpha -1B Blocking Peptide

DF8798-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Adrenergic Receptor alpha -2A Blocking Peptide

DF3076-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Adrenergic Receptor alpha -2C Blocking Peptide

DF3108-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Interleukin 2 receptor beta Blocking Peptide

AF5141-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Estrogen Receptor alpha (pS104) Blocking Peptide

20-abx061611 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Estrogen Receptor alpha (pS118) Blocking Peptide

20-abx062110 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Estrogen Receptor alpha (pY537) Blocking Peptide

20-abx062593 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Estrogen Receptor alpha (pS106) Blocking Peptide

20-abx162422 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Phospho-EGF Receptor (Tyr998) Blocking Peptide

DF2973-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-IP3 Receptor (Tyr353) Blocking Peptide

AF8342-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Calcium Sensing Receptor (pT888) Blocking Peptide

20-abx062353 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Phospho-IP3 Receptor (Ser1756) Blocking Peptide

DF2999-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Receptor Tyrosine Kinase Like Orphan Receptor 2 (ROR2) Blocking Peptide

20-abx161419 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Phospho-Leptin Receptor (Tyr986) Blocking Peptide

AF8219-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Human Nogo Receptor (Ngr) Control/blocking peptide

NGR11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Estrogen-Related Receptor Gamma Blocking Peptide

33R-9206 Fitzgerald 100 ug 119 EUR

Phospho-Androgen Receptor (Ser81) Blocking Peptide

AF8199-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Leptin Receptor (Tyr1141) Blocking Peptide

AF8224-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Rat Oxytocin Receptor Control/blocking peptide #1

OTR11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Phospho-Oxytocin Receptor(Thr235) Blocking Peptide

AF4367-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Insulin Receptor (Tyr1355) Blocking Peptide

AF4392-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Androgen Receptor (Ser650) Blocking Peptide

AF3137-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Androgen Receptor (Tyr267) Blocking Peptide

AF8218-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Androgen Receptor (Tyr534) Blocking Peptide

AF8234-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Androgen Receptor (Ser791) Blocking Peptide

AF8407-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Androgen Receptor (Ser308) Blocking Peptide

AF8408-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

beta 2 Adrenergic Receptor (pS346) Blocking Peptide

20-abx062221 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Phospho-M-CSF Receptor (Tyr699) Blocking Peptide

AF4393-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-M-CSF Receptor (Tyr708) Blocking Peptide

AF4394-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-M-CSF Receptor (Tyr723) Blocking Peptide

AF4395-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-M-CSF Receptor (Tyr923) Blocking Peptide

AF4396-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-M-CSF Receptor (Tyr809) Blocking Peptide

AF3116-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-M-CSF Receptor (Tyr546) Blocking Peptide

AF7204-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175) Blocking Peptide

AF4426-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-IGF-I Receptor (Thr1163) Blocking Peptide

AF7209-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-IGF-I Receptor (Tyr1131) /Insulin Receptor (Tyr1146) Blocking Peptide

AF4397-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-PDGF Receptor beta (Tyr751) Blocking Peptide

AF4398-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Vitamin D Receptor (Ser208) Blocking Peptide

AF3159-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Progesterone Receptor (Ser190) Blocking Peptide

AF2388-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Progesterone Receptor (Ser294) Blocking Peptide

AF3106-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Progesterone Receptor (Ser400) Blocking Peptide

AF3107-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Phospho-Progesterone Receptor (Ser345) Blocking Peptide

AF8303-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Rat Androgen Receptor (AR) Control/blocking peptide #1

AR11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Insulin Receptor (INSR) (Phospho-Y1355) Blocking Peptide

20-abx161651 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Insulin Receptor (INSR) (Phospho-Y1361) Blocking Peptide

20-abx161652 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Blocking Peptide

20-abx162405 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Rat ATII, Type 1 receptor Control/blocking peptide # 1

AT11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Rat ATII, Type 1 receptor Control/blocking peptide # 2

AT12-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Rat NMU receptor 1 (NMUR1) control/blocking peptide # 1

NMUR11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Stwierdzono, że FcγRII i Syk były znacząco podwyższone, podczas gdy FcγRIII był znacząco obniżone w limfocytach mIgM +  B po fagocytozie. Ponadto, gdy FcγRII limfocytów mIgM +  B był blokowany przez wytworzone przeciwciała, ich współczynnik fagocytozy  E. tarda opsonizowanych surowicą  wynosił 39,0%, co było znacznie niższe niż w grupie odblokowanej 54,0%. Wyniki te pokazują, że FcR odgrywa kluczową rolę w pośredniczeniu w fagocytozie i aktywności bakteriobójczej limfocytów mIgM +  B, co ułatwiłoby lepsze zrozumienie ról regulatorowych FcR w fagocytozy limfocytów teleost B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *